Toekomstplannen

Er wordt op verschillende plaatsen nagedacht over de toekomst van het Spaardersbad.

Onder subpagina `Links` worden de diverse gedachtegangen, discussies en (formele) acties zoveel mogelijk verzameld.

 

Uit Nieuwsbrief gemeente Gouda 16 januari 2008

Gouwenaars willen graag blij ven zwemmen in de eigen stad. Het gemeentebestuur van Gouda vindt dat een goede zwemaccomodatie tot de standaarduitrusting van deze

stad moet blij ven behoren. Sinds 2005 werkt het college van burgemeester en wethouders in opdracht van de gemeenteraad aan een toekomstvisie voor de zwembaden. Het

uitgangspunt: goed en voldoende zwemwater voor iedereen die wil zwemmen. Het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan aan de gemeenteraad van Gouda

is gebaseerd op uitgebreid onderzoek.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe zwembaden in Gouda is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kiest het college voor nieuwbouw en

legt zij aan de gemeenteraad van Gouda twee varianten voor. Het college spreekt haar voorkeur uit voor de eerste variant.

Thema 16 januari 2008: Is het haalbaar en betaalbaar?

Aanleiding In het kader van het Optima-Forma project is verkennend onderzoek gedaan naar de huidige zwembaden. Daarbij is ook een vergelij king gemaakt met het ontwikkelen van nieuw

zwemaccommodatiebeleid. In dit onderzoek is vastgesteld Gouda heeft op dit moment twee overdekte zwembaden: de Trefkuil en het Spaardersbad. Ook is er de Tobbe, een

combibad met een buiten- en een binnenbad. De gemeente is eigenaar van de baden en is verantwoordelijk voor het onderhoud. De Goudse zwembaden zijn niet de jongste meer.

Om de huidige zwembaden dat de bestaande zwembaden niet voldoen aan de vraag. De exploitatie van een groter zwembad is goedkoper dan twee kleine zwembaden, maar

daarentegen is de exploitatie van een nieuwe zwembad duurder dan dat van een bestaand zwembad. Ook zij n er in goede conditie te houden zij n de komende jaren forse

investeringen nodig. Daaraast nemen de onderhoudskosten de komende jaren toe. Ook moeten de baden regelmatig aangepast en verbouwd worden vanwege de steeds strengere

eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Zwemmen voor jong en oud. De gemeenteraad van Gouda wil graag de mening van de inwoners van Gouda horen. Ook

u kunt uw mening kenbaar maken. Dat kunt u doen door een schriftelij ke reactie per brief of e-mail te sturen naar Gemeente Gouda, t.a.v. de griffie, postbus 1086, 2800BB

Gouda. Of griffi e@gouda.nl. Alle reacties worden bekeken en hieruit wordt een selectie gemaakt. Zoveel mogelij k mensen met een verschillende opvatting worden uitgenodigd

om het woord te voeren tij dens de publieksbij eenkomst die de gemeenteraad speciaal over dit onderwerp organiseert. Alle reacties worden gebundeld aangeboden aan de leden van

de gemeenteraad. Wethouder Marco Kastelein: “Zwembaden zij n voor gemeenten kostbare voorzieningen. Om Gouwenaars de garantie te bieden dat ze kunnen

blij ven zwemmen in eigen stad moeten we nu keuzes maken. Keuzes die haalbaar en op termijn ook betaalbaar zijn en die aansluiten bij de verschillende vormen van zwemsportbeoefening.

Roy Kraft van Ermel, gemeenteraadslid en voorzitter voor dit onderwerp: “ De opdracht van de gemeenteraad aan het college voor het haalbaarheidsonderzoek

van nieuwe zwemaccommodaties is afgerond. De raadsleden gaan nu met deze informatie aan de slag en in discussie met belanghebbenden.

Meer informatie ? Alle voorstellen en stukken staan op het raadsinformatiesysteem: www.gouda.nl/raadsinformatie, Variant 1, Nieuwbouw van een nieuw multifunctioneel combibad en

een thermencomplex op de Groenhovenlocatie. Voor het thermencomplex wordt gedacht aan samenwerking met marktpartij en. Alle bestaande zwembaden in Gouda worden

in deze variant gesloten. Wat biedt deze variant? De gemeenteraad hoort graag uw mening Het college legt varianten voor Zwemmen in de eigen stad. Zwembad voor de toekomst

fening. We moeten voldoende diep water hebben voor sporters en voldoende ondiep water voor zwemles. Mensen willen baantjes zwemmen, kinderen willen spelen en ook

andere doelgroepen willen hun zwemplek. Om dat te kunnen combineren stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van de zwemvoorziening.”

Een wedstrijdbad van 32 x 25 meter, een wedstrijdbad van 25 x 16 meter, een doelgroepen/instructiebad van 20 x 10 meter, een buitenbassin van 25 x 15 meter en twee ronde peuter/kleuter speelbassins. Deze variant kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Welke varianten zijn onderzocht?

• Nieuw combibad (combi van binnen- en buitenbad)

• Nieuw combibad + nieuw overdekt zwembad

• Handhaven Tobbe + nieuw overdekt zwembad

• Handhaven Spaardersbad + nieuw overdekt zwembad

• Handhaven Trefkuil + nieuw overdekt zwembad

Zwemmen is populair in Gouda. De huidige zwembaden kunnen niet voldoen aan de grote vraag. Dat ervaren de watersportclubs en de kinderen die op de wachtlijsten

staan voor zwemles. De komende jaren verwacht de gemeente een groeiende druk op de zwembaden. Door de groei van het aantal inwoners, maar ook door sportstimulerende

maatregelen. De gemeente Gouda is dan ook van plan een nieuw zwembad te bouwen. Zodat alle mensen die dat willen ook in de toekomst in Gouda kunnen blij ven zwemmen. Dit moet wel

haalbaar en betaalbaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad hiervoor een voorstel gedaan. Over dit voorstel gaat de gemeenteraad in debat en hoopt zij in februari een besluit te kunnen nemen.

Op 9 januari 2008 is de gemeenteraad gestart met het besluitvormingsproces. Op die avond heeft zij zich laten informeren over het onderzoek en is het voorstel zoals het college

dat voor ogen heeft toegelicht. Nadeel: Gouda heeft dan maar één zwembad waardoor de reisafstand toeneemt.

Variant 2. De tweede variant gaat uit van handhaven van het Spaardersbad aangevuld met de nieuwbouw van een iets kleiner combibad met ook een thermenfaciliteit, eveneens op

de locatie Groenhovenpark. Wat biedt deze variant? Het Spaardersbad en een nieuw te bouwen combibad bestaand uit een wedstrij dbad van 32 x 25 meter, een doelgroepen/instructiebad (20

x 10 meter), een buitenbassin van 25 x 15 meter en twee ronde peuter/kleuter speelbassins met daarnaast diverse ondersteunende functies. Deze variant kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Nadeel: Het Spaardersbad is niet geschikt voor doelgroepen en is minder geschikt  voor sport- en zweminstructie.

Leave a Reply